Volgsysteem

Stichting De Paddestoel werkt met een eigen ontwikkeld volgsysteem. Dit volgsysteem is ontwikkeld voor de babygroep, de peutergroep en de 3+ groep. Dit betekent dat de ontwikkeling van alle kinderen op verschillende momenten vastgelegd wordt op papier. Ons volgsysteem is geen observatiesysteem waarbij het kind op moment van invullen de gewenste eigenschappen moet laten zien.

De pedagogisch medewerkers van het kind vullen het volgsysteem in naar de indruk die zij van het kind hebben gekregen gedurende de tussenliggende perioden. Het volgsysteem is alleen bedoeld om kinderen te ondersteunen in de ontwikkeling en niet om een waardeoordeel te vellen over de ontwikkeling van het kind. In de babygroep wordt met 11 maanden het volgsysteem ingevuld. De tweede keer is met 1 jaar en 10 maanden, vlak voor de overgang naar de peutergroep. In de peutergroep wordt het volgsysteem ingevuld met 2 jaar en 6 maanden.

De ontwikkeling van een peuter verloopt zo snel, dat voor kinderen van 3 jaar een 3+versie is ontwikkeld. De ontwikkeling van deze groep wordt dan vastgelegd met 3 jaar en 2 maanden en 3 jaar en 11 maanden. De pedagogisch medewerkers leveren het volgsysteem in bij het Pedagogisch Team. Zij bekijken het volgsysteem van het kind. Twee keer per jaar is er de gelegenheid om tijdens een 10 minutengesprek de bevindingen te horen van de medewerkers die uw kind getoetst hebben. U kunt hiervoor tijdig intekenen.

Citotoetsen

Binnen Stichting De Paddestoel werken we met het peutervolgsysteem van Cito. Dit volgsysteem is bedoeld om de cognitieve vaardigheden te “meten” vanaf een leeftijd van 3 jaar en 2 maanden. Doel van dit volgsysteem is het in kaart brengen van de ontwikkeling en evt. een extra stimulans te geven wanneer dit nodig is. Ouders worden hierover geïnformeerd op het moment dat het kind gaat wennen in de peutergroep of tijdens de intake als het kind pas op deze leeftijd gaat starten op het dagverblijf. Ouders krijgen een informatiepakket mee met daarbij een toestemmingsformulier. Met dit formulier wordt toestemming gegeven aan het team van Stichting De Paddestoel om de Cito toetsen af te nemen. Het volgsysteem van taal bestaat uit een drietal toetsen, te weten: taal, ordenen en ruimte. Er wordt gekeken naar passieve woordenschat, de actieve woordenschat, definitievaardigheid en kritisch luisteren. Bij ordenen komen kleuren, vormen, vergelijken, classificeren, grootte en tellen aan de orde. Bij ruimte gaat het om de onderdelen; lichaamsdelen, houdingen, bewegingen, positie in de ruimte en richting en afstand in de ruimte. Bij het laatste onderwerp gaat het om de ontwikkeling van de oriëntatie op het eigen lichaam en oriëntatie in de ruimte waar je bent.

De toetsen worden afgenomen bij een leeftijd van drie jaar en twee maanden en bij drie jaar en elf maanden, dus vlak voor het kind naar school gaat. De toetsen worden afgenomen door een vertrouwd persoon, dus door 1 van de pedagogisch medewerkers. De toetsen worden op een zodanige manier afgenomen dat het voor kind een leuk, uitdagend spel is in plaats van een toetsmoment. Bij het verlaten van het kinderdagverblijf krijgt u de toetsresultaten thuisgestuurd. 

Het is aan u als ouder de keus om de resultaten door te geven aan de basisschool. Alle basisscholen van Lansingerland en Pijnacker zijn in kennis gesteld van het volgsysteem waarmee we werken. De kans bestaat dat er bij een intake gesprek op school wordt geïnformeerd of uw kind heeft deelgenomen aan het peutervolgsysteem van Cito. 

Peuterestafette

Binnen de gemeente Lansingerland is een zorgnetwerk actief voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar. In dit netwerk zitten vertegenwoordigers van scholen, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, GGD en consultatiebureau. Alle basisscholen nemen hier aan deel middels een peuterestafette en ook ons dagverblijf neemt hieraan deel. De peuterestafette is ontwikkeld door het JSO (expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding).

Het is een vorm van overdracht van vaardigheden die uw kind heeft van het kinderdagverblijf naar de basisscholen. Het stokje wordt dus letterlijk doorgegeven. De peuterestafette wordt ingevuld bij kinderen van bijna 4 jaar door de pedagogisch medewerker van de groep. Er wordt gekeken hoever uw kind op bepaalde ontwikkelingsgebieden is.

Ontwikkelingsaspecten die aan bod komen, zijn:
• Sociaal- emotionele ontwikkeling, met vragen over o.a. zelfstandigheid en zelfvertrouwen
• Motoriek, met vragen over o.a. het plezier in bewegen en fijne- en grove motoriek
• Speel-leergedrag, met het leren van kringspelletjes, fantasie en concentratie
• Taalontwikkeling, met vragen over spreekvaardigheid en uitspraak
• Redzaamheid, met vragen over aan- en uitkleden en zindelijkheid

Wanneer de medewerker van de groep van uw kind de Peuterestafette ingevuld heeft maakt zij een officiële afspraak met de ouder om samen te bespreken wat er is ingevuld.
Na afloop ontvangt u een kopie van de peuterestafette; het origineel wordt opgestuurd naar de basisschool waar uw kind naar toe gaat. 

 

Volgsysteem